Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

ca  es

Acadèmics

Acadèmics d’honor

RELACIÓ ALFABÈTICA D’ACADÈMICS D’HONOR

 

Dra. SYLVIA DAUNERT

Nomenafa el 28 de juny de 2016.


Dr. JOAN MASSAGUÉ SOLÉ

Nomenat el 20 de desembre de 2004.


Dr. FEDERICO MAYOR ZARAGOZA.

Nomenat el 30 de març de 1982.


Dr. JOAN URIACH MARSAL

Nomenat el 18 de gener de 2019


 

RELACIÓ ALFABÈTICA D’ACADÈMICS D’HONOR FINATS

BROSA RABASSA, SALVADOR

Acadèmic d’honor i acadèmic numerari emèrit finat (medalla núm. 10).

Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desembre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts. Elegit acadèmic d’honor. Prengué possessió el 3 de juliol de 2000. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1965. Discursos inaugurals núm. IX. Passà a acadèmic numerari emèrit el 1991.

Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit tresorer en la primera Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956, i reelegit per als triennis 1959-1961 i 1962-1964. Elegit censor en la Junta General Extraordinària de 10 de desembre de 1968 per cobrir, fins el 1970, el càrrec vacant pel pas a la categoria de supernumerari del Dr. Fraile Ovejero. Fou reelegit tres eleccions successives, per als triennis 1971-1973, 1974-1976 i 1977-1979.

Data de defunció: 18 de setembre de 2006


CASARES GIL, JOSÉ

Acadèmic d’honor finat.

Elegit acadèmic d’honor el 21 d’abril de 1956. Prengué possessió el 19 de maig de 1956

Data de defunció: 21 de març de 1961.


CASAS SICART, CREU

Acadèmica d’honor i acadèmica numerària emèrita finada (medalla núm. 19).

Elegida acadèmica corresponent el 13 de maig de 1958. Prengué possessió el 22 de juny de 1960. Elegida acadèmica numerària el 22 de juny de 1978. Prengué possessió el 10 de novembre de 1983. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 30. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1993. Discursos inaugurals núm. XXXVII. Passà a acadèmica numerària emèrita el 1992. Elegida acadèmica d’honor el 28 de juny de 2004.

Càrrecs a la Junta. de Govern: Elegida censor per al trienni 1986-1988 i reelegida per al trienni 1989-1991. El darrer trienni no l’arribà a completar, els Estatuts de 1989 havien deixat de contemplar el càrrec de censor. Continuà en el càrrec tot el 1990.

Data de defunció: 20 de maig de 2007.


FABRE, RENÉ

Acadèmic d’honor estranger finat (França).

Elegit acadèmic d’honor el 3 de juliol de 1957.

Data de defunció: 4 d’octubre de 1966.


ISAMAT VILA, JESÚS

Acadèmic d’honor finat (medalla núm. 13).

Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desembre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1962. Discursos inaugurals núm. VI. Elegit acadèmic d’honor el 23 d març de 1976.

Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit bibliotecari en la primera Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956. Era només fins el 31 de desembre de 1957, ja que el càrrec era un dels tres primers a renovar. Reelegit per al trienni 1958-1960. En la Junta de Govern de 18 de gener de 1963, a causa de la dimissió del Dr. Cusi Furtunet del càrrec de bibliotecari, fou nomenat bibliotecari per a la resta de 1963. Seguidament, fou elegit bibliotecari per l’Assemblea General per al trienni 1964-1966, i reelegit dos cops més, per als triennis 1967-1969 i 1970-1972. Fou el primer director de la Revista, càrrec que ocupà fins a finals de 1969. En la Junta General de 30 de maig de 1974, per dimissió del Dr. Donada Bosch, fou nomenat vicepresident amb caràcter interí fins tot el 1975.

Data de defunció: 5 de gener de 1981.


LORA TAMAYO, MANUEL

Acadèmic d’honor finat.

Elegit el 19 de desembre de 1972.

Data de defunció: 22 d’agost de 2002.


MASCHERPA, PIETRO

Acadèmic d’honor estranger finat (Itàlia).

Elegit el 21 d’abril de 1956. Prengué possessió el 19 de maig de 1956

Data de defunció: 3 de desembre de 1984.


OLIVER RODÉS, BENET

Acadèmic d’honor finat.

Prengué possessió el 13 de maig de 1958.

Data de defunció: 24 de setembre de 1970


RAURICH SAS, FIDEL-E.

Acadèmic d’honor finat (medalla núm. 22).

Elegit acadèmic numerari el 29 de desembre de 1960. Prengué possessió l’1 de juliol de 1962. Discurs de recepció d’acadèmics numeraris núm. 6. Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1972. Discursos inaugurals núm. XVI.

Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit president per al trienni 1963-1965. En la Junta de Govern de 25 d’abril de 1964 presentà la dimissió.

Data de defunció: 29 de maig de 1978.


ZÚÑIGA SÁNCHEZ-CERRUDO, TORIBIO

Acadèmic d’honor finat.

Elegit el 21 d’abril de 1956. Prengué possessió el 19 de maig de 1956

Data de defunció: 25 de novembre de 1969.