Política de Privacidad

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquesta politica li expliquem quines dades recopilem dels usuaris, com els utilitzem i per a quins, entre altres indicacions.

Per a la seva informació, mai sol·licitarem més informació de la que realment necessitarem; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot sofrir modificacions perquè RAFC pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en la web per a complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web de la RAFC.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA (també RAFC)
NIF: Q0868006H
Adreça postal: Carrer Hospital, 56, 08001, Barcelona
Correu electrònic: academia@rafc.cat

REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i QUINES DADES RECAPTEM:

Les dades que recollim i la forma en què els obtenim és la següent:

  – A través del formulari de contacte: nom, mail, telèfon
  – A través del formulari de subscripció a la newsletter/avisos: nom, mail

No es tracten categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT:

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l’apartat corresponent de la web:

formulari de contacte: per a respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
formulari de subscripció a la newsletter: per a remetre-li les comunicacions informativa via mail, comunitats socials o qualsevol un altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari l’hagi consentit expressament;

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a academia@rafc.cat.

D’acord amb la LSSICE, REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus electrònics que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de RAFC, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades en el formulari corresponent per a dur a terme les finalitats, en el moment de marcat de la casella de verificació. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Així mateix, conservarem les seves dades durant els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. RAFC únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment RAFC.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@pymelegal.es, indicant com a Assumpte: “PROTECCION DE DADES: DRETS DELS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.
Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.
Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en aquest.
Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (aepd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. RAFC ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

 

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

 

XARXES SOCIALS

L’informem que REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-lo d’activitats de RAFC, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA consideri inapropiats.
I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

En tot cas, si Vostè remet informació personal a través de la xarxa social, REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, devent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA amb els Usuaris, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.