Comissions

Comissions Permanents

(Estatuts article 35)- S’estableixen reglamentàriament s’establiran les comissions permanents de l’Acadèmia i el seu funcionament, correspon a la Junta de Govern el nomenament dels membres que les han de compondre.

Les comissions permanents son: Admissions, Científica i Publicacions. (Reglament article 32).

La Comissió d’Admissió està formada pel vicepresident, que actua com a president de la Comissió, el secretari, que actua de secretari de la Comissió, i els presidents de cada Secció. Els presidents de Secció poden delegar aquesta funció en un altre membre de la Secció, bé, en cada cas o per un període dins del seu mandat com a president de la Secció.

La Comissió d’Admissió està presidida per la Dra. Rosa Núria Aleixandre i Cerarols, i la componen les Dres. Mª Antònia Mangues i Bafalluy, Joana Mª Planas i Rosselló, i els Drs. Tomàs Pumarola i Suñé i Eugeni Sedano i Monasterio, secretari de la Comissió.
 

La Comissió Científica està presidida pel Dr. Santiago Grau i Cerrato, i la componen les Dres. Mercè Bonfill i Baldrich, Àngela Domínguez i García, María José García i Celma, i els Drs. Francisco Álvarez i Lerma, secretari de la Comissió, i Tomàs Pumarola i Suñé.

La Comissió de Publicacions està formada per les Dres. Núria Casamitjana, Rosa Buhigas i Francesca Niubó.

Comissions temporals

(Estatuts article 36) són aquelles que es nomenen amb un fi determinat. Es regeixen per les mateixes normes que les permanents i cessen quan han acomplert la seva missió. La Junta de Govern en designarà el nombre i els acadèmics que les han de compondre.